สวก. จัดการประชุมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Cloud Meetings)