สวก. จับมือ กรมปศุสัตว์ ต่อยอดงานวิจัยอย่างตรงประเด็น ตอบโจทย์ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง