สวก. จัดประชุมหารือในการบูรณาการเพื่อจัดทำแผนงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ