สวก. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้แบบจำลองการเติมน้ำใต้ดินและแบบจำลองการไหลของน้ำใต้ดิน และการประมวลผลข้อมูล