สวก. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการประเมินข้อมูลการวิจัยทางคลินิกของขมิ้นชันและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอแนวทางการวิจัยขมิ้นชันในอนาคต