สวก. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ในหัวข้อ การพัฒนาและการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางด้านอุทกศาสตร์เพื่อวางแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ในบริเวณพื้นที่บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์