สวก. ปฐมนิเทศผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี ประจำปี 2563