สวก. ร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 (Thailand Inventors’ Day 2020) และร่วมแสดงความยินดีกับผลงานวิจัยของ สวก. ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ