สวก. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมการประเมินปริมาณน้ำฝนเชิงพื้นที่ความละเอียดสูง ด้วยเรดาร์สำหรับการจำลองปริมาณน้ำท่วมแบบฉับพลัน และการประมวลผลข้อมูล”