สวก. จัดประชุมนำเสนอแผนการการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรวิจัยและสนับสนุนบุคลากรวิจัย ของโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เครือข่ายผู้บริหารงานวิจัย รุ่นที่ 2”