ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความเข้มแข็งของ สวก. ในการบริหารจัดการทุนวิจัยด้านการเกษตร”