สวก. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีระบบชลประทานน้ำหยด”