สวก. ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์