ผู้บริหาร สวก. เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครอบรอบ 56 ปี