สวก. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ของหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ข้าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้