สวก. จัดโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยอย่างมีคุณภาพ"