สวก. จัดฝึกอบรมเรื่อง “รอบรู้เทคโนโลยี Digital 2019” และจัดกิจกรรมผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่