สวก. นำคณะผู้บริหารงานวิจัย ในสังกัด กษ. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เครือข่ายผู้บริหารงานวิจัย”