สวก. จัดการประชุม Agricultural Policy Forum “การวิจัยเพื่อสนับสนุนเชิงวิชาการในการแก้ปัญหาและผลกระทบจากกรณีพิพาทเรื่องอ้อยและน้ำตาลกับบราซิลในองค์การการค้าโลก (WTO)”