ผอ.สวก. มอบนโยบายการดำเนินงาน และประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2562