สวก. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เครือข่ายผู้บริหารงานวิจัย