สวก. ร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมและขยายผลโครงการวิจัยกับกรมส่งเสริมการเกษตร