สวก. จัดโครงการฝึกอบรม “งานวิจัยกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 7”