สวก. จัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 หนุน “งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0”