สวก. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างกรอบแนวคิดเพื่อพิชิตทุนวิจัย”