สวก. พัฒนาสู่หน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัยด้านการเกษตร ที่ได้การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ