สวก. ร่วมกับ TCELS นำคณะผู้บริหารและภาคเอกชน ศึกษาดูงานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและเข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน “COSMETIC 360” ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2560