สวก.เข้าร่วมประชุมน้ำมันรำข้าวนานาชาติ ครั้งที่ 4 และจัดเสวนา “วิสาหกิจชุมชนข้าวไทยก้าวไกลด้วยนวัตกรรม” เน้นการนำนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การพัฒนาสินค้าแปรรูปจากข้าวอย่างครบวงจร