สวก.นำเสนอผลงานที่จะเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “The 4th International Conference on Rice Bran Oil 2017” ต่อคณะรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล