สวก.เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในการประชุมคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560