สวก. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย” รุ่นที่ 7