สวก. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการบูรณาการฐานข้อมูลความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตรแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ”