สวก. จัดฝึกอบรมเรื่อง “การบริหารชุดโครงการวิจัย” รุ่นที่ 6