สวก.ได้รับการชมเชยผู้มีผลงานการจัดทำรายงานโครงการศึกษากลุ่มยอดเยี่ยม