วช. ร่วมกับ สวก. จัดสัมมนา เสนอรายงานแผนมุ่งเป้าฯ ข้าว และอาหารเพื่อความมั่นคง