สวก. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “งานวิจัยกับการคุ้มครอง ทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 4”