สวก. เข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์วันวัฒนธรรมและพิธีมอบทุนการศึกษา ธ.ก.ส. ครั้งที่ 9