สวก. เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยในงาน “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม”