สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสำนักงาน

Team

ดร. วิชาญ อิงศรีสว่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

0-2579-7435 ต่อ 3406 vicharn@arda.or.th

รองผู้อำนวยการสำนักงาน

Team

นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ

รองผู้อำนวยการสำนักงาน

0-2579-7435 ต่อ 3403 kunvara@arda.or.th
Team

นางสาวศิริกร วิวรวงษ์

รองผู้อำนวยการสำนักงาน

0-2579-7435 ต่อ 3405 ciriklon@arda.or.th

ที่ปรึกษาประจำสำนักงาน

Team

ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ

ด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์

0-2579-7435 ต่อ 3203 suwit@arda.or.th

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

Team

นางสาวพรทิพย์ ปิ่นภู่

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

0-2579-7435 ต่อ 2101 pornthip@arda.or.th

ผู้อำนวยการสำนัก

Team

นางสาวนิชลีย์ ธีรเดช

สำนักผู้อำนวยการและสื่อสารองค์กร

0-2579-7435 ต่อ 3604 nichchalee@arda.or.th
Team

นางสาวลัดดา ยาวิรัชน์

สำนักนโยบายและแผน

0-2579-7435 ต่อ 3101 ladda@arda.or.th
Team

นางสาวสุรีรัตน์ อยู่เกิด

สำนักบริหาร

0-2579-7435 ต่อ 1106 sureerat@arda.or.th
Team

นางสาวปิยธิดา ถิระรณรงค์

สำนักสนับสนุนงานวิจัย

0-2579-7435 ต่อ 1301 piyatida@arda.or.th
Team

นางสาวภาวดี ใจเอื้อ

สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์

0-2579-7435 ต่อ 3316 phawadee@arda.or.th
Team

นางสาวประวีณา อินทร์ยิ้ม

สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย

0-2579-7435 ต่อ 3601 praveena@arda.or.th
Team

นายพัชโรภาส เหลืองวิไล

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

0-2579-7435 ต่อ 2206 patcharopas@arda.or.th