สถานการณ์ยางพาราโลกในปัจจุบัน

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร
 

สถานการณ์การผลิต

         คาดว่าเนื้อที่ปลูกยางพาราของโลกเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 3 ผลผลิตยางธรรมชาติปี 2553 มีประมาณ 10.18 ล้านตัน สูงขึ้นจากปี 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เช่นกัน เนื่องจากราคายางพาราแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลให้ประเทศผู้ผลิตต่างเพิ่มปริมาณการผลิตมากขึ้น ประกอบกับประเทศผู้ผลิตยางพารารายใหม่ อาทิ กัมพูชา ลาว พม่า คาดว่าจะเริ่มทยอยเปิดกรีดยางได้เพิ่มขึ้น

ตารางการผลิตของโลก

ผลผลิตและความต้องการใช้

2548

2549

2550

2551

2552

2553(F)

สต็อกโลก (ล้านตัน)

1.650

2.110

2.030

2.020

2.020

 

ผลผลิตโลก (ล้านตัน)

8.907

9.701

9.700

10.050

9.880

10.180

การใช้ของโลก (ล้านตัน)

9.073

9.240

9.780

9.820

9.800

10.090

ที่มา : สถาบันวิจัยยาง , (F) ประมาณการ

สถานการณ์การตลาด
          ความต้องการใช้ยางพารา คาดว่าความต้องการใช้ยางพาราของโลกจะเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะฟื้นตัวในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี โดยมีความต้องการใช้ยางธรรมชาติของโลกประมาณ 10.09 ล้านตัน สำหรับประเทศที่คาดว่าจะมีการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้นมาก ได้แก่ ประเทศจีน อินเดีย และประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น
          ราคา คาดว่าราคายางพาราในตลาดโลกจะเพิ่มสูงขึ้นตามความต้องการใช้ยางพาราโลกที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าปริมาณการผลิตโลกจะเพิ่มขึ้นก็ตาม

สถานการณ์การส่งออก
          คาดว่าการส่งออกยางพาราในตลาดโลกจะเพิ่มสูงขึ้น ตามความต้องการใช้ยางพาราโลกที่เพิ่มขึ้น