ข้อมูลงานวิจัย

1
ไบโอพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากพอลิแลกติก แอซิดผสมยางธรรมชาติดัดแปร
2553
ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์, ยิ่งรัก พรายอินทร์,
วินิตา บุณโยดม
2
การจัดการคุณภาพน้ำยางข้นของโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
2552
สมจิตต์ ศิขรินมาศ, ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล,
จักรี เลื่อนราม
3
การใช้ท่อนำซึมในงานเกษตร
2552
สุมนา แจ่มเหมือน, นุชนาฎ ณ ระนอง,
สุรชัย ศิริพัฒน์, ณพรัตน์ วิชิตชลชัย,
ธีรชาต วิชิตชลชัย
4
การใช้เทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตน้ำยางข้น
2552
จักรี เลื่อนราม, ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล,
สมจิตต์ ศิขรินมาศ
5
การใช้ยางแห้งผสมยางมะตอยใช้ในงานทาง
2552
ณพรัตน์ วิชิตชลชัย, วิชัย โอภานุกูล,
นุชนาฎ ณ ระนอง, นิโรจน์ รอดสม
6
การใช้ระบบกรีดแบบ 2 รอยกรีด เพื่อเพิ่มผลผลิตยาง
2552
อารักษ์ จันทุมา, พิศมัย จันทุมา,
สว่างรัตน์ สมนาค, ธีรชาต วิชิตชลชัย,
พิบูลย์ เพ็ชร์ยิ่ง
7
การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการแปลงขยายพันธุ์ยาง
2552
ศุภมิตร ลิมปิชัย, จันทวรรณ คงเจริญ,
นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์, ปิยะนุช ปิยะตระกูล,
เลิศศักดิ์ หนูฤทธิ์, ทรงเมท สังข์น้อย
8
การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นยางพารา
2552
อารีรัตน์ เวียงจันทร์, อภิญญา เจริญวัย,
ณัฐพล ไกรเดช
9
การเตรียมฟองน้ำจากน้ำยางธรรมชาติต้านเชื้อรา
2552
รัฮันญา จารง, แวอาแซ แวหามะ
10
การเตรียมวัสดุเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากเศษยางครัมป์และพลาสติก
2552
วาทินี ภาคอารีย์, ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย
11
การทำหมวกยางจากยางธรรมชาติสำหรับคลุมบล็อกคอนกรีต
2552
อรสา อ่อนจันทร์, อารมณ์ ภูมิระเบียบ,
พายับ นามประเสริฐ
12
การประเมินผลผลิตพันธุ์ยางในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์
2552
กรรณิการ์ ธีระวัฒนสุข, กัลยา ประพาน,
นิรันดร์ สุขจันทร์
13
การปรับปรุงเทคโนโลยีการแปรรูปยางดิบโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
2552
ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล, จักรี เลื่อนราม,
ศจีรัตน์ แรมลี, เกษตร แนบสนิท,
รัตต์ติยา สืบสายส่ง, เฉลิมพงษ์ ขาวช่วง
14
การผลิตผลิตภัณฑ์เส้นต่อเนื่องจากน้ำยางธรรมชาติ
2552
วิภาวี พัฒนกุล, วิชัย โอภานุกูล,
นุชนาฎ ณ ระนอง, ณพรัตน์ วิชิตชลชัย
15
การผลิตยางธรรมชาติอิพอกไซด์จากน้ำยางสด
2552
อดุลย์ ณ วิเชียร, นุชนาฎ ณ ระนอง,
พรทิพย์ ประกายมณีวงศ์
16
การผลิตยางในงานทันตกรรมประดิษฐ์
2552
นุชนาฎ ณ ระนอง, สมพร สวัสดิสรรพ์,
นิยม ธำรงอนันต์สกุล, วัชระ เพชรคุปต์,
ตุลย์ ศรีอัมพร
17
การผลิตอิฐดินเชิงประกอบจากแกลบและน้ำยางธรรมชาติ
2552
ชินชนป พจนาวราพันธุ์, ชาลินี
วรสมุทรปราการ, นพิดา หิญชีระนันทน์
18
การพัฒนากระบวนการผลิตถุงมือยาง
2552
ณพรัตน์ วิชิตชลชัย, วิชัย โอภานุกูล,
นุชนาฎ ณ ระนอง
19
การพัฒนากล่องยางสำหรับงานชลประทาน
2552
ประสิทธิชัย แก้วพิชัย, ปิยดุล สุขโข,
สุรชัย ศิริพัฒน์, นุชนาฎ ณ ระนอง,
สุภฤกษ์ เหรียญบุปผา
20
การพัฒนาชุดน้ำยางและวิธีการอย่างง่ายสำหรับวิเคราะห์สังกะสีในน้ำยางข้น
2552
วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม
21
การพัฒนาตลาดกลางยางพาราและเครือข่าย
2552
สมจิตต์ ศิขรินมาศ, สุขุม แก้วกลับ,
สุชาติ ช่วยชูกูล, สมศักดิ์ คงสุข
22
การพัฒนาสูตรและเทคนิคการผลิตยางฟองน้ำ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและ
สร้างเครื่องต้นแบบ
2552
พรทิพย์ ประกายมณีวงศ์, นุชนาฎ ณ ระนอง,
ณพรัตน์ วิชิตชลชัย, วิภาวี พัฒนกุล,
สุมนา แจ่มเหมือน
23
การระบาดของโรคยางพาราที่สำคัญ และผลกระทบต่อผลผลิตของพันธุ์ยางแนะนำ
2552
อมรมณ์ โรจน์สุจิตร, สายใจ สุชาติกูล,
สุเมธ พฤกษ์วรุณ, ประภา พงษ์อุทธา,
ปราโมทย์ คำพุทธ, ชูศักดิ์ สมมาตร
24
การวัลคาไนซ์แบบพลวัตของยางผสมระหว่างยางฟลูออโรกับยางธรรมชาติ
2552
ชมัยพร แย้มอุ่น, รัตนวรรณ มกรพันธุ์
25
การวิเคราะห์อนุมูลสำคัญในยางธรรมชาติ
2552
จรัสศรี พันธุ์ไม้, สุมนา แจ่มเหมือน,
สาวิตรี เขมวงศ์, วิภาวี พัฒนกุล
26
การศึกษาการแปรรูปน้ำยางสดที่รักษาสภาพโดยใช้สารรักษาสภาพไร้แอมโมเนีย
และสมบัติของน้ำยางข้นและยางแห้งที่ได้
2552
ศิริชัย พัฒนวาณิชชัย, ฉวีวรรณ คงแก้ว,
พร้อมศักดิ์ สงวนธำมรงค์, อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ, สุรพิชญ ลอยกุลนันท์, ศศิวิมล ผดุงกัน
27
การศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการดำเนินงานตลาดกลางยางพาราเชิงธุรกิจ
2552
วศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, สร้อยฟ้า เสริฐแก้ว,
ธันวา จิตต์สงวน
28
การศึกษาผลของอนุมูลสำคัญในน้ำยางต่อการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
2552
วิภาวี พัฒนกุล, นุชนาฎ ณ ระนอง
29
การสร้างกลยุทธ์พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายยางพาราของเกษตรกร ตำบลโคกก่อง
อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
2552
สุวิทย์ นามบุญเรือง
30
เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติผง
2552

ภุชงค์ ทับทอง, พร้อมศักดิ์ สงวนธำมรงค์,
พงษ์ธร แซ่อุย

31
เทอร์โมพลาสติกอิลาสโทเมอร์จากเศษยางพื้นรองเท้ารีเคลมด้วยไมโครเวฟ
และพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ
2552
อมราภรณ์ สัมพันธรัตน์, ดวงดาว อาจองค์
32
นวัตกรรมการผลิตยางแห้งแบบต่อเนื่องด้วยเครื่องอัดรีดสกรูคู่
2552
ภูริพงศ์ วรรณวิไล, นพดล เกิดดอนแฝก,
บงกช หะรารักษ์, ปราโมทย์ คุ้มสังข์,
วรรณี ฉินศิริกุล
33
แนวทางการลดการระบาดของโรคใบร่วงไฟทอปโทราของยางพารา
2552
นริสา จันทร์เรือง, อุไร จันทรประทิน,
บัญญัติ สิทธิผล
34
ประเมินความสำเร็จตลาดเครือข่ายของตลาดกลางยางพารา
2552
สมมาตร แสงประดับ, ศยามล แก้วบรรจง,
อธิวีณ์ แดงกนิษฐ์, รณชัย ดาวดวง,
สมศักดิ์ คงสุข
35
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกด่านส่งออกยาง
2552
นฤมล บุญกาญจนา, สมศักดิ์ คงสุข,
สุกัลยา ศิริฟองนุกูล, สมจิตต์ ศิขรินมาศ,
อารีรัตน์ สุวรรณการณ์
36
เปรียบเทียบผลผลิตยางโดยวิธีการกรีดกับวิธีการเจาะในยางพันธุ์ RRIM 600
เปิดกรีดใหม่
2552
พนัส แพชนะ, สมยศ สินธุระหัส
37
ผลของปริมาณไขมันในน้ำยางต่อการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
2552
จรัสศรี พันธุ์ไม้, กมลทิพย์ บูรณะสุคนธ์
38
ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก
2552
ธงศักดิ์ แก้วประกอบ, ภาสรี เล้ากิจเจริญ
39
รหัสแผนที่พันธุกรรมกับการพัฒนาพันธุ์ยางพารา
2552
รัชนี รัตนวงศ์, กัลยา ประพาน,
กรรณิการ์ ธีระวัฒนสุข, นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์
40
ลักษณะทางสรีรวิทยาและแนวทางควบคุมเชื้อราโรครากขาวยางพารา
2552
วสันณ์ เพชรรัตน์, สายใจ สุชาติกูล, อมรมณ์ โรจน์สุจิตร, เสมอใจ ชื่นจิตต์,
41
วิธีการกำจัดปลวกทำลายต้นยางสดในสวนยางเกษตรกร
2552

ปัทมา ชนะสงคราม, อุไร จันทรประทิน,
นริสา จันทร์เรือง, ภัทรา กิณเรศ,
สาทิพย์ มาลี, วรรณจันทร์ โฆรวิส

42
ศักยภาพพันธุ์ยางใหม่ของกรมวิชาการเกษตร
2552
นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์, กรรณิการ์
ธีระวัฒนสุข, กัลยา ประพาน
43
ศึกษาการเจริญเติบโตของยางพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกที่ระดับความสูง 900 เมตร
จากระดับน้ำทะเล
2552
กัลยา ประพาน, กรรณิการ์ ธีระวัฒนสุข, กฤษณะ หาญพิพัฒน์,
44
สารจับตัวน้ำยางสกิมเพื่อสิ่งแวดล้อม
2552
พร้อมศักดิ์ สงวนธำมรงค์,
ปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล, ฉวีวรรณ คงแก้ว,
สุรพิชญ ลอยกุลนันท์
45
สีเคลือบกันสนิมใต้ท้องรถจากยางธรรมชาติ
2552
สมคิด ศรีสุวรรณ, ธีรสุดา ประเสริฐ,
นุชจรี สุกใส
46
อัตราการแปรรูป คุณภาพ และสมบัติของไม้ยางพารา
2552
พิเชษฐ ไชยพานิชย์, พนัส แพชนะ,
กฤษดา สังข์สิงห์, นุชนาฎ ณ ระนอง
47
การจัดการธาตุอาหารพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตยางโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ในเขตภาคใต้ตอนบน
2551
ชัชมณฑ์ แดงกนิษฐ์, สายใจ สุชาติกูล
48
การจัดการธาตุอาหารพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตยางให้เหมาะสมเฉพาะพื้นที่ตามค่า
วิเคราะห์ดิน
2551
ปูชิตา เปรมกระสิน, นุชนารถ กังพิศดาร,
ชำนาญ บุญเลิศ
49
การทดสอบการใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำ
2551
ชัชมณฑ์ แดงกนิษฐ์, สายใจ สุชาติกูล
50
การประชุมนำเสนอผลงานยุววิจัยยางพารา ปี 2550
2551
รศ.ไพโรจน์ คีรีรัตน์
51
การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสร้างเนื้อไม้ยางพารา
2551
พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล, อัญชีรา สุขมาก,
สมจินตนา รูเดอร์แมน, พเยาว์ ร่มรื่นสุขารมย์
52
การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการสวนยางในกลุ่มจังหวัดสงขลาโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
2551

นริสา จันทร์เรือง, พิชิต สพโชค,
ศุภมิตร ลิมปิชัย, วิสุทธิ์ ศุกลรัตน์,
อุไร จันทรประทิน, ปัทมา ชนะสงคราม,
วรรณจันทร์ โฆรวิส, พรรษา อดุลยธรรม

53
การพัฒนาระบบตลาดเครือข่ายของตลาดกลางยางพารา
2551
รณชัย ดาวดวง, สมชาย ทองเนื้อห้า,
สมมาตร แสงประดับ, ศยามล กาญจนปกรณ์
54
การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคยางเฉพาะพื้นที่
2551
บุตรี พุทธรักษ์, พเยาว์ ร่มรื่นสุขารมย์,
นิพนธ์ ทัพมงคล
55
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยางในจังหวัดระยองโดยเกษตรกร
มีส่วนร่วม
2551
นิพนธ์ ทัพมงคล, พเยาว์ ร่มรื่นสุขารมย์,
บุตรี พุทธรักษ์
56
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
2551
ศจีรัตน์ แรมลี, นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์,
ธงชัย คำโคตร, เกษตร แนบสนิท,
เพชรรัตน์ พลชา
57
การวิจัยและพัฒนาไม้ยางพาราครบวงจร
2551
อรวรรณ ทองเนื้องาม, รณชัย ดาวดวง,
พิศมัย จันทุมา, สมมาตร แสงประดับ,
อารักษ์ จันทุมา, วารุณี บุญนำ,
ไพรัตน์ ทรงพานิช, อนุสรณ์ แรมลี
58
การศึกษารูปแบบการดำเนินงานของตลาดน้ำยางสด
2551
สมศักดิ์ คงสุข, ชูชาติ บุญศักดิ์,
สมจิตต์ ศิขรินมาศ
59
การศึกษาศักยภาพและข้อจำกัดโรงงานแปรรูปยางและผู้ส่งออก
2551
พัชรินทร์ ศรีวารินทร์, จันทวรรณ คงเจริญ
60
ต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากการปลูกยางพารา
2551
พัชรินทร์ ศรีวารินทร์, จุมพฏ สุขเกื้อ
61
เทคโนโลยีการจัดการสวนยางในเขตภาคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี)
2551
พิบูลย์ เพ็ชร์ยิ่ง, อารักษ์ จันทุมา,
พิศมัย จันทุมา, สว่างรัตน์ สมนาค
62
น้ำยางพาราไร้แอมโมเนีย
2551
ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์, ฉวีวรรณ คงแก้ว,
อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ
63
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอาการเปลือกแห้งในสวนยางเอกชน
2551
นริสา จันทร์เรือง, พิชิต สพโชค,
ศุภมิตร ลิมปิชัย, วิสุทธิ์ ศุกลรัตน์,
อุไร จันทรประทิน, วรรณจันทร์ โฆรวิส,
ปัทมา ชนะสงคราม, พรรษา อดุลยธรรม
64
ศึกษาศักยภาพข้อจำกัดและความต้องการใช้ยางของโรงงานผลิตภัณฑ์ยาง
2551
พัชรินทร์ ศรีวารินทร์, จันทวรรณ คงเจริญ
65
สำรวจอาการเปลือกแห้งของยางพาราในพื้นที่ปลูกยางภาคใต้ตอนบน
2551
ปราโมทย์ คำพุทธ, สุเมธ พฤกษ์วรุณ,
สโรชา กรีธาพล, อมรมณ์ โรจน์สุจิตร,
ประภา พงษ์อุทธา
66
การใช้โปรตีน CS-HLLBP เป็นตัวบ่งชี้การไหลของน้ำยาง
2550
ภัทราวุธ จิวตระกูล
67
การใช้เศษยางจากกระบวนการผลิตลูกเทนนิสเป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติ
2550
ผศ.ดร.นิตยา รัตนโสม
68
การใช้สารตัวเติมซิลิการ่วมกับเขม่าดำในสูตรดอกยางรถยนต์
2550
ผศ.ดร.กรรณิการ์ สหกะโร
69
การตรวจวัดความเข้มข้นโดยวิธีวัดค่าความหนืดและโดยวิธีทางแสง
2550
อาจารย์อิทธิพล พจนสัจ,
70
การทดสอบความต้านทานโรคของลูกผสมเพื่อการคัดเลือกพันธุ์ที่ให้ผลผลิตน้ำยาง
และเนื้อไม้
2550
พเยาว์ ร่มรื่นสุขารมย์, นิพนธ์ ทัพมงคล,
บุตรี พุทธรักษ์, สมจินตนา รูเดอร์แมน
71
การบำบัดน้ำปนเปื้อนโดยใช้ชิ้นยางธรรมชาติบรรจุในหอดูดซับ
2550
รศ.ดร.ภาณุ ด่านวานิชกุล
72
การเบลนด์ยางธรรมชาติร่วมกับยางไนไตร์ลคาร์บอกซิเลตเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ผลิต
ท่อยางที่ทนความร้อนและน้ำมัน
2550
ดร.ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์
73
การปรับปรุงสมบัติการทนน้ำมันไบโอดีเซลของยางผสมระหว่างยางพารากับยางฟลูออโร
โดยการเติมพอลิไอโซพรีน-กราฟต์-กรดมาเลอิกโมโนเมทิลเอสเทอร์
2550
ดร.มณิศรา พิริยวิรุตม์
74
การผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนเชิงพาณิชย์
2550
จักรี เลื่อนราม, พลชิต บัวแก้ว,
ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
75
การผลิตอิฐดินเชิงประกอบจากแกลบและน้ำยางธรรมชาติ
2550
ผศ.ดร.นพิดา หิญชีระนันทน์
76
การพัฒนากล้ามเนื้อเทียมแบบแมคคิบเบนจากยางธรรมชาติ
2550
ดร.ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย
77
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดระยะเวลาก่อนเปิดกรีดยางพารา
2550
รัชนี รัตนวงศ์, วันเพ็ญ พฤกษ์วิวัฒน์,
นุชนารถ กังพิศดาร, ชำนาญ บุญเลิศ
78
การวิจัยการใช้สารเคมีที่เหมาะสมในการผลิตยาง
2550
พรรษา อดุลยธรรม, กฤษณา คงศิลป์,
จุรี จันทนา, ณพรัตน์ วิชิตชลชัย,
สุมนา แจ่มเหมือน
79
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางในงานสร้างทาง
2550
จรัสศรี พันธุ์ไม้, ณพรัตน์ วิชิตชลชัย,
พลชิต บัวแก้ว, วิชัย โอภานุกูล,
นิโรจน์ รอดสม
80
การศึกษาการเตรียมไฮโดรเจลจากยางธรรมชาติ
2550
ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง
81
การศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลัก (N,P,K) ในดิน : กรณีศึกษาความเหมาะสมในการปลูก
ยางพารา ในจังหวัดอุบลราช
2550
ศิริวรรณ วงศ์สุวรรณ
82
การศึกษาผลของการเติมน้ำยางพาราที่มีต่อการปรับปรุงสมบัติทางกลของคอมพอสิตโฟม
ที่มีแป้งมันสำปะหลังและไคตินเป็นส่วนประกอบ
2550
ดร.มณิศรา พิริยวิรุตม์
83
การศึกษาผลสารตัวเติมจากวัสดุธรรมชาติต่อสมบัติของฟองน้ำยางธรรมชาติ
2550
อาจารย์สุรศักดิ์ เทพทอง
84
การศึกษาสภาวการณ์การทำสวนยางของเกษตรกรในท้องถิ่นรอบศูนย์วิจัยยาง
2550
อมรมณ์ โรจน์สุจิตร, พิศมัย จันทุมา,
สายใจ สุชาติกูล, กฤษดา สังข์สิงห์,
พนัส แพชนะ, อารักษ์ จันทุมา,
อรวรรณ ทองเนื้องาม, ธีรชาต วิชิตชลชัย
85
การศึกษาส่วนผสมระหว่างยางรีเคลมจากเศษถุงมือยางธรรมชาติ
2550
อาจารย์ซีตีไซยีดะห์ สายวารี
86
การศึกษาออกสูตรยางเคลือบผ้าแทนหนังสัตว์เพื่อทำกลอง
2550
อาจารย์สุรศักดิ์ เทพทอง
87
การศึกษาอิทธิพลของสารเพิ่มความเข้ากันได้ต่อสมบัติการทนน้ำมันและสมบัติเชิงกล
ของยางผสมระหว่างยางพารากับยางคลอโรซัลโฟเนตพอลิเอทธิลีน
2550
ดร.มณิศรา พิริยวิรุตม์
88
การสำรวจและประเมินไม้ยางเพื่อการซื้อขายในสวนยางก่อนโค่น
2550
พนัส แพชนะ, กฤษดา สังข์สิงห์,
พิเชษฐ ไชยพานิชย์
89
การออกแบบและจัดสร้างลูกกลิ้งยางเพื่อใช้ในเครื่องแกะกระเทียมโดยใช้วัตถุดิบ
ยางธรรมชาติ
2550
ดร.นเรศ อินต๊ะวงค์
90
กาว hot-melt จากยางธรรมชาติ
2550
อาจารย์ศิวโรฒ บุญราศรี
91
เครื่องต้นแบบการวัดความแข็งฟองยางธรรมชาติแบบไม่ทำลายในสายการผลิต
แบบอัตโนมัติ
2550
ดร.ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย
92
โครงการยุววิจัยยางพาราปี 2550
2550
รศ.ไพโรจน์ คีรีรัตน์
93
ต้นแบบการทำยางปูสระน้ำจากน้ำยางธรรมชาติ
2550
รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์
94
เทคโนโลยีการผลิตยางผสมจากยางธรรมชาติ
2550
พรรษา อดุลยธรรม, นุชนาฎ ณ ระนอง,
กฤษณา คงศิลป์, ณพรัตน์ วิชิตชลชัย,
วรรณจันทร์ โฆรวิส
95
แนวทางพัฒนาตลาดยางพาราไทย
2550
พสุธา ระวังสุข และอมรรัตน์ จำนงค์
96
ผลของไคตินและไคโตซานต่อสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์จากน้ำยาง
2550
อาจารย์ศิวโรฒ บุญราศรี
97
ผลของระบบวัลคาไนซ์ต่อการทนน้ำมันดีเซลและไบโอดีเซลของยางผสม NR/NBR
2550
ผศ.ดร.วิรัญญา แก้ววัฒนะ
98
ผลของอัตราการปรับโครงสร้างเชิงโมเลกุลของยางธรรมชาติด้วยวิธี maleation ต่อสมบัติเชิงกลและเชิงอุณหภูมิรวมทั้งประสิทธิภาพการเสริมแรงของเถ้าแกลบใน
ยางธรรมชาติ
2550
ผศ.ดร.แคทลียา ปัทมพรหม
99
ฟิล์มยางธรรมชาติเติมด้วยอนุภาคนาโนของเงิน
2550
ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ พุ่มประดับ
100
ยางธรรมชาติต้านการเสื่อมจากยางธรรมชาติเบลนด์กับยาง EPDM เมื่อใช้สารตัวเติม
ชนิดสีขาว
2550
ผศ.ดร.กรรณิการ์ สหกะโร
101
ยางโปรตีนต่ำเหลวที่มีหมู่ปลายไฮดรอกซิลจากการตัดสลายน้ำยางโปรตีนต่ำและ
การประยุกต์ใช้ในการทำโฟมพอลิยูรีเทน
2550
รศ.ดร.ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์
102
ศักยภาพอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของเวียดนามและการปรับตัวเพื่อการแข่งขันของไทย
2550
ผศ.วิจิตรา ล.เฉลิมชัยชนะ
103
ศึกษาวัสดุประกอบอลูมินากับยางธรรมชาติ
2550
นุชนภา ตั้งบริบูรณ์
104
ศึกษาสภาวการณ์ตลาด และเศรษฐกิจการยาง
2550
พัชรินทร์ ศรีวารินทร์, สุภาพร บัวแก้ว,
เอนก กุณาละศิริ, จุมพฏ สุขเกื้อ
105
สำรวจอาการเปลือกแห้งของยางพารา
2550
ศจีรัตน์ แรมลี, นิพนธ์ ทัพมงคล,
บุตรี พุทธรักษ์, นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์,
พเยาว์ ร่มรื่นสุขารมย์, อนุสรณ์ แรมลี,
เกษตร แนบสนิท, ธงชัย คำโคตร