พื้นที่ปลูกยางพาราในภาคใต้จำแนกรายจังหวัด

จังหวัด
ผลผลิต (%)
 
จังหวัด
ผลผลิต (%)
สุราษฎร์ธานี
12.93
  พังงา
4.59
สงขลา
10.53
  พัทลุง
4.11
ตรัง
9.85
  กระบี่
4.01
นครศรีธรรมราช
8.81
  ชุมพร
3.48
ยะลา
7.63
  สตูล
2.12
นราธิวาส
7.35
   

ที่มา: สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา
หมายเหตุ: ร้อยละของผลผลิตรายเดือน

จังหวัดตรัง
ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกยางพาราจำแนกรายอำเภอของ จ.ตรัง ปี 2552/2553

อำเภอ พื้นที่ปลูก
(ไร่)
พื้นที่ให้ผล
(ไร่)
ผลผลิตรวม
(ตัน)
มูลค่า
(ล้านบาท)
เมือง
187,065
143,531
38,036
2,282
กันตัง
149,849
99,900
21,912
1,336
ห้วยยอด
264,642
253,500
65,910
3,987
ปะเหลียน
271,997
271,423
70,570
4,252
สิเกา
178,560
141,340
36,551
2,211
ย่านตาขาว
157,440
99,790
26,943
1,631
วังวิเศษ
174,368
167,050
42,097
2,537
นาโยง
79,886
52,522
13,078
789
รัษฎา
78,510
68,702
17,725
1,072
กิ่ง อ.หาดสำราญ
42,839
30,274
7,569
457
รวม
1,605,156
1,317,432
340,391
20,554

ที่มา: สำนักงานเกษตร จ.ตรัง

จังหวัดปัตตานี
ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกยางพาราจำแนกรายอำเภอของ จ.ปัตตานี ปี 2550


อำเภอ
เกษตรกร
(ครัวเรือน)
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
พื้นที่ให้ผล
(ไร่)
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
ผลผลิตรวม
(ตัน)
เมือง
298
689
195
220
42.85
โคกโพธิ์
6,611
87,284
82,519
298
24,602.31
มายอ
3,064
42,733
38,233
249
9,506.95
หนองจิก
1,874
9,472
8,350
233
1,948.20
ปะนาเระ
709
6,738
5,340
268
1,430.31
สายบุรี
3,431
25,490
16,825
265
4,461.15
ยะรัง
2,899
72,757
52,389
239
12,509.18
ยะหริ่ง
1,137
2,786
1,809
226
408.44
ไม้แก่น
247
1,193
1,013
280
283.64
ทุ่งยางแดง
2,337
48,808
37,297
232
8,652.24
แม่ลาน
1,635
28,349
21,286
306
6,513.51
กะพ้อ
2,357
31,654
27,740
251
6,962.74
รวม/เฉลี่ย
26,599
357,953
292,996
264
77,321.52

ที่มา: สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี


จังหวัดสตูล
ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกยางพาราจำแนกรายอำเภอของ จ.สตูล ปี 2552


อำเภอ
เกษตรกร
(ครัวเรือน)
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
พื้นที่ให้ผล
(ไร่)
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
ผลผลิตรวม
(ตัน)
เมือง
5,582
54,226
36,941
459
238
ละงู
7,153
66,364
38,773
480
300
ควนกาหลง
5,827
75,513
45,451
262
250
ท่าแพ
4,645
33,424
20,887
49
260
ควนโดน
3,690
26,188
14,388
89
240
ทุ่งหว้า
2,986
45,445
27,094
2,323
240
มะนัง
2,152
38,876
30
26
270
รวม
32,036
34,0034
202,368
3,697
256

ที่มา: สำนักงานเกษตร จังหวัดสตูล

จังหวัดระนอง
ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกยางพาราจำแนกรายอำเภอของ จ.ระนอง ปี 2552


อำเภอ
เกษตรกร
(ครัวเรือน)
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
พื้นที่ให้ผล
(ไร่)
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
ผลผลิตรวม
(ตัน)
เมือง
624
20,494
11,467
243
2,789
กระบุรี
4,388
116,813
90,172
231
20,818
กะเปอร์
528
8,002
6,120
228
1,395
ละอุ่น
1,098
18,727
12,025
140
1,679
สุขสำราญ
604
8,193
6,145
193
1,183
รวม
7,242
172,229
125,929
221
27,865

ที่มา: สำนักงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดระนอง

จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกยางพาราจำแนกรายอำเภอของ จ.นครศรีธรรมราช ปี 2551


อำเภอ
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
พื้นที่ให้ผล
(ไร่)
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
ผลผลิตรวม
(ตัน)
เมือง
13,099
10,554
348
3,672.79
ชะอวด
3,194
2,165
250
541.25
ฉวาง
6,368
4,836
265
1,281.54
เชียรใหญ่
0
0
0
0
หัวไทร
0
0
0
0
ขนอม
528
314
355
111.47
ลานสกา
17,097
16,225
365
5,922.13
ร่อนพิบูลย์
5,919
4,532
250
1,133.00
สิชล
11,438
5,126
245
1,255.87
ท่าศาลา
9,115
6,000
220
1,320.00
ทุ่งสง
3,932
2,719
335
910.87
ทุ่งใหญ่
137
137
220
30.14
พิปูน
2,522
1,506
215
323.79
พรหมคีรี
5,535
4,515
325
1,467.38
นาบอน
685
587
250
146.75
บางขัน
567
262
245
64.19
ถ้ำพรรณรา
557
479
310
148.49
จุฬาภรณ์
1,643
1,105
220
243.10
พระพรหม
2,092
1,020
225
229.50
นบพิตำ
7,829
5,311
275
1,460.53
ช้างกลาง
2,990
1,732
275
476.30
ปากพนัง
0
0
0
0
เฉลิมพระเกียรติ
0
0
0
0
รวม
95,247
69,125
300
20,739.07

ที่มา: สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช


จังหวัดยะลา
ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกยางพาราจำแนกรายอำเภอของ จ.ยะลา ปี 2551

อำเภอ
เกษตรกร
(ครัวเรือน)
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
พื้นที่ให้ผล
(ไร่)
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
ผลผลิตรวม
(ตัน)
เมือง
5,993
44,812
33,991
246.15
8,371.73
รามัน
7,914
155,950
145,754
260.00
37,928.34
ยะหา
6,793
188,283
139,325
270.00
37,617.75
กาบัง
3,736
111,047
79,813
250.00
19,953.25
กรงปินัง
3,214
77,124
56,190
260.00
14,609.40
ธารโต
3,581
176,088
96,700
260.00
24,264.00
บันนังสตา
8,903
180,169
141,441
253.33
35,847.60
เบตง
6,947
354,489
274,962
288.00
79,906.70
รวม
47,081
1,287,962
968,176
260.94
258,498.77

ที่มา: สำนักงานเกษตร จังหวัดยะลา

จังหวัดภูเก็ต
ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกยางพาราจำแนกรายอำเภอของ จ.ภูเก็ต ปี 2552/2553

อำเภอ
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
พื้นที่ให้ผล
(ไร่)
ผลผลิต
(ตัน)
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
เมือง
4,697
3,923
1,118.06
285
กระทู้
10,000
10,000
2,710
271
ถลาง
74,388
69,411
17,491.57
252
รวม
89,085
83,334
21,320
269.33

ที่มา: สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

 

จังหวัดพังงา
ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกยางพาราจำแนกรายอำเภอของ จ.พังงา ปี 2552

อำเภอ
พื้นที่ปลูก (ไร่)
พื้นที่ให้ผล (ไร่)
ผลผลิตรวม
(ตัน)
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
ราคาขายเฉลี่ย
(บาท/กก.)
มูลค่าผลผลิต
(ล้านบาท)
เมือง
87,412
77,984
17,743
228
70.00
1,242.01
กะปง
74,837
53,671
11,808
220
82.00
968.22
ตะกั่วทุ่ง
196,342
179,087
44,552
249
85.29
3,799.63
ท้ายเหมือง
151,502
94,349
23,304
247
75.00
1,747.82
ทับปุด
37,685
30,450
6,760
222
80.00
540.79
คุระบุรี
135,326
96,214
26,266
273
80.00
2,101.31
เกาะยาว
18,314
14,760
3,456
234
65.00
224.64
ตะกั่วป่า
102,899
90,847
19,078
210
70.00
1,335.45
รวม
804,317
637,362
152,967
240
78.25
11,969.65

ที่มา: สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา

จังหวัดชุมพร
ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกยางพาราจำแนกรายอำเภอของ จ.ชุมพร ปี 2552

อำเภอ
เกษตรกร (ครัวเรือน)
พื้นที่ปลูก (ไร่)
พื้นที่ให้ผล (ไร่)
เมือง
1,803
29,159
24,556
ปะทิว
4,737
182,771
176,065
สวี
4,817
62,113
43,340
ละแม
2,994
66,746
61,490
ท่าแซะ
3,886
88,108
75,300
ทุ่งตะโก
2,134
52,963
30,791
พะโต๊ะ
1,635
22,186
15,142
หลังสวน
1,768
40,507
39,166
รวม
23,774
544,553
465,850

ที่มา: สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร

จังหวัดกระบี่
ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลู

อำเภอ
เกษตรกร
(ครัวเรือน)
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
พื้นที่ให้ผล
(ไร่)
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
ผลผลิตรวม
(ตัน)
เมือง
5,138
140,485
126,074
286
36,046.75
เกาะลันตา
3,211
37,757
32,056
312
10,008.47
คลองท่อม
6,567
254,884
236,747
302
71,435.00
อ่าวลึก
4,341
142,778
117,761
319
37,594.50
เขาพนม
4,940
163,575
143,023
313
44,718.41
ปลายพระยา
2,330
35,987
33,866
314
10,619.18
ลำทับ
2,959
61,035
44,851
318
14,262.62
เหนือคลอง
4,344
72,448
60,451
329
19,896.00
รวม
33,830
908,949
794,829
311.63
244,580.93

ที่มา: สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่

จังหวัดนราธิวาส
ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกยางพาราจำแนกรายอำเภอของ จ.นราธิวาส ปี 2552


อำเภอ
เกษตรกร
(ครัวเรือน)
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
พื้นที่ให้ผล
(ไร่)
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
ผลผลิตรวม
(ตัน)
เมือง
3,767
41,209
10,411
8,190.04
266
บาเจาะ
3,136
20,381
4,972
4,082.43
265
ระแงะ
8,390
82,329
21,390
15,660.53
257
รือเสาะ
32,174
163,904
21,636
36,989.68
260
สุไหงโกลก
3,350
24,402
5,772
4,469.10
240
สุไหงปาดี
6,062
77,693
9,592
13,620.40
200
ตากใบ
1,599
6,848
1,581
1,116.32
214
แว้ง
5,995
107,267
15,225
7,681.84
250
ยี่งอ
4,939
47,628
6,979
10,691.97
263
ศรีสาคร
5,079
171,985
28,266
34,370.18
238
สุคิริน
3,908
53,560
9,985
8,695.41
200
จะแนะ
5,526
133,103
21,536
27,227.77
244
เจาะไอร้อง
5,538
37,801
6,346
10,901.57
347
รวม
89,463
968,110
163,691
14,130.56
3,244

ที่มา: สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส

จังหวัดสงขลา
ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกยางพาราจำแนกรายอำเภอของ จ.สงขลา ปี 2552


อำเภอ
เกษตรกร
(ครัวเรือน)
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
พื้นที่ให้ผล
(ไร่)
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
ผลผลิตรวม
(ตัน)
เมือง
2,698
22,209
20,826
298
6,206
นาทวี
7,594
266,423
206,855
314
64,952
หาดใหญ่
10,124
291,678
239,735
297
71,201
จะยะ
11,556
196,060
130,073
293
38,111
รัตภูมิ
9,295
167,145
140,758
302
42,509
สะบ้าย้อย
7,847
186,795
145,871
303
44,199
สะเดา
9,389
386,017
294,512
315
92,771
เทพา
10,360
280,846
212,629
314
66,766
กระแสสินธุ์
978
6,725
5,680
304
1,727
นาหม่อม
3,345
42,054
33,652
303
10,197
ควนเนียง
2,066
38,787
25,991
294
7,641
บางกล่ำ
2,526
38,795
35,171
297
10,446
คลองหอยโข่ง
3,924
116,167
68,960
292
20,136
สทิงพระ
8
38
0
0
0
ระโนด
12
46
0
0
0
สิงหนคร
34
208
0
0
0
รวม
81,756
2,039,993
1,560,713
302
476,862

ที่มา: สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา