ความสำคัญของกาแฟต่อเศรษฐกิจภาคใต้

         กาแฟมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจภาคใต้ของประเทศไทยพอสมควร   รายได้จากการส่งออกกาแฟของภาคใต้ในแต่ละปีมีมูลค่าหลายร้อยล้านบาท กาแฟจึงนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประชากรในพื้นที่เป็นอย่างมาก ภาคใต้มีการส่งออกกาแฟมีมูลค่ารวม 247 ล้านบาท (เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2553) เฉพาะการส่งออกไม้ยางพาราและเฟอร์นิเจอร์ มีมูลค่า 7,794.89 ล้านบาท (เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553) ถุงมือยางมีมูลค่าการส่งออกเป็นจำนวน 7,691.62 ล้านบาท (เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553) สินค้าเหล่านี้จึงจัดเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญที่สุดในภาคใต้และมีมูลค่าการส่งออกมากกว่าสินค้าประเภทอื่น

         พื้นที่ปลูกกาแฟของภาคใต้ มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากราคากาแฟตกต่ำเกษตรกรบางส่วนจึงได้ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น เช่น ไม้ผลไม้ยืนต้นทดแทน หรือปลูกแซมในสวนกาแฟ จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรรายงานว่าปี 2549 ภาคใต้ มีพื้นที่ปลูกกาแฟ 410,619 ไร่ ลดลงจากปี 2545 ซึ่งมีพื้นที่ปลูก 438,684 ไร่ จำนวน 28,065 ไร่ เป็นพื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 408,948 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.59 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด ผลผลิตรวม 44,057 ตัน

ตารางข้อมูลกาแฟของภาคใต้ ปี พ.ศ. 2544-2549    

 

ปี พ.ศ.

2544

2545

2546

2547

2548

2549

เกษตรกร (ครัวเรือน)
25,000
25,000
30,040
30,123
31,674
30,850
พื้นที่ให้ผล (ไร่)
410,664
416,196
416,300
443,322
434,596
429,878
ผลผลิต (ตัน)
86,009
53,447
53,907
61,765
59,644
46,873
ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
199
122
122
139
137
109
ต้นทุนต่อตัน
29,510
31,290
33,151
30,500
31,777
30,670
แหล่งเพาะปลูกที่สำคัญ
ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง กระบี่

ที่มา: สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 จ.สงขลา

ตารางแสดงพื้นที่ปลูก พื้นที่ให้ผล ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ยของกาแฟในภาคใต้ ปี 2545-2549 


ปี
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
พื้นที่ให้ผล
(ไร่)
ผลผลิตรวม
(ตัน)
ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
2545
438,684
401,842
51,539
128
2546
427,483
398,583
51,862
130
2547
440,765
425,004
59,381
139
248
421,215
415,264
57,058
137
2549
410,619
408,948
44,057
107

ที่มา: สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 จ.สงขลา

         กาแฟที่ปลูกในภาคใต้ ส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์โรบัสต้า แหล่งผลิตที่สำคัญจะอยู่ในจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช และพังงา  

         จังหวัดชุมพร มีพื้นที่ปลูก 243,760 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 59.36 ของพื้นที่ปลูกในภาคใต้ ปลูกมากในอำเภอท่าแซะ สวี และพะโต๊ะ

         จังหวัดระนอง มีพื้นที่ปลูก 94,476 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.01 ของพื้นที่ปลูกในภาคใต้ ปลูกมากในอำเภอกระบุรี ละอุ่น และกะเปอร์

         จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ปลูก 47,521ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.57 ของพื้นที่ปลูกในภาคใต้ ปลูกมากในอำเภอท่าชนะ เคียนซา และเขาพนม

         จังหวัดกระบี่ มีพื้นที่ปลูก 16,557 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.03 ของพื้นที่ปลูกในภาคใต้ ปลูกมกาในอำเภอคลองท่อม ปลายพระยา และลำทับ

         จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ปลูก 6,835 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.66 ของพื้นที่ปลูกในภาคใต้ ปลูกมากในอำเภอขนอม สิชล และบางขัน


ตารางแสดงพื้นที่ปลูก พื้นที่ให้ผล ผลผลิตรวม
ผลผลิตเฉลี่ยของกาแฟในภาคใต้ เป็นรายจังหวัดปี 2549


จังหวัด
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
พื้นที่ให้ผล
(ไร่)
ผลผลิตรวม
(ตัน)
ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)
ชุมพร
243,760
243,071
27,710
114
ระนอง
94,476
93,793
9,567
102
สุราษฎร์ธานี
47,521
47,521
4,039
85
พังงา
1,470
1,470
122
83
กระบี่
16,557
16,316
2,023
124
นครศรีธรรมราช
6,835
6,777
596
88
รวม
410,619
408,948
44,057
107

ที่มา: สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 จ.สงขลา