ข้อมูลงานวิจัย

1
การศึกษาการปลูกไม้ผลยืนต้นแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน
ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน
2552
โรจน์รวี ภิรมย์, วีระศรี เมฆตรง, ทองยืน,
วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, บัวบาง ยะอูป, วิสิฐ กิสมพร
2
การผลิตกล้ากาแฟโรบัสต้าจากวิธี Somatic Embryogenesisในระบบ Temporary Immersion Bioreactor
2551
ประภาพร ฉันทานุมัติ, ยุพิน กสินเกษมพงษ์
3
การพัฒนาการใช้ระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบ Temporary Immersion Bioreactor ในการผลิตกล้ากาแฟโรบัสต้าด้วยวิธี Somatic Embryogenesis method
2550

ประภาพร ฉันทานุมัติ, ยุพิน กสินเกษมพงษ์
และ รัศมี ทองมา

4
การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานเมล็ดกาแฟของประเทศไทย
2550
ขวัญกมล ดอนขวา
5
เปรียบเทียบคุณภาพของเมล็ดกาแฟโรบัสต้า
2550
ปิยนุช นาคะ, เสรี อยู่สถิตย์,
วลัยภรณ์ ภัสสรศิริ, พิมล วุฒิสินธิ์,
ผานิต งานกรณาธิการ
6
ศึกษาการเพิ่มปริมาณ somatic embryogenic callus ของกาแฟโรบัสต้าสายพันธุ์ FRT17
2550
ประภาพร ฉันทานุมัติ, ยุพิน กสินเกษมพงษ์
และ รัศมี ทองมา
7
ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกาแฟโรบัสต้าของเกษตรกรภาคใต้ตอนบน
2550
วิษณุศิลป์ เพชรรักษ์, พัฒน์ วิบูลย์เจริญผล,
ไพศอล หะยีสาและ, อภิชาติ แก้วขำ,
สุภาพร ขุนเสถียร, สาลี่ ชินสถิตย์
8
โครงการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกาแฟโรบัสต้าเขตภาคใต้ตอนบน
2547
ธัญญา ถาวรรัตน์, พัฒน์ วิบูลย์เจริญผล,
สถาพร เมธาวัฒนสกุล
และสุรพล ตรุยานนนท์
9
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพกาแฟโรบัสต้า
2547
ปิยนุช นาคะ, ผานิต งานกรณาธิการ,
ยุพิน กสินเกษมพงษ์, สุรีรัตน์ ทวนทวี,
ประภาพร ฉันทานุมัติ, จิรพงษ์ ประสิทธ
10
การทดสอบการยอมรับกาแฟคั่วโรบัสต้าและการปรุงผสมกาแฟ
2546
ปิยะมาศ ช่วงวาณิต, อรพิน ภูมิภมร,
เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, ปิยนุช นาคะ
11
สารระเหยในกาแฟโรบัสต้าของไทย
2546
จิรสวัสดิ์ ภูวิภิรมย์, สิรี ชัยเสรี
12
การกลับผลกาแฟโรบัสต้าสดในกระบวนการตากแห้ง
2541
ปิยนุช นาคะ, เสรี อยู่สถิตย์,
ผานิต งานกรณาธิการ, วลัยภรณ์ ภัสสรศิริ
13
ศึกษาการใช้สารเคมีและเอมไซม์ที่เหมาะสมในการหมักสารกาแฟพันธุ์โรบัสต้า
2541
วลัยภรณ์ ภัสสรศิริ, เสรี อยู่สถิตย์,
สุรพล ตรุยานนท์, ผานิต งานกรณาธิการ
14
ศึกษาคุณภาพของสารกาแฟที่ได้จากการผลิตแบบแห้งและเปียก
2541
วลัยภรณ์ ภัสสรศิริ, ปิยนุช นาคะ,
อานุภาพ ธีระกุล, เสรี อยู่สถิตย์
15
ศึกษาคุณภาพของสารกาแฟพันธุ์โรบัสต้าที่ได้จากการปนคละของผลที่มีความสุกระยะต่างๆ
2541
วลัยภรณ์ ภัสสรศิริ, เสรี อยู่สถิตย์,
สุรพล ตรุยานนท์, ผานิต งานกรณาธิการ
16
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกาแฟโรบัสต้าสู่เกษตรกร
  ผานิต งานกรณาธิการ, ปิยนุช นาคะ,
สุรีรัตน์ ปัญญาโตนะ, ยุพิน กสินเกษมพงษ์,
ประภาพร ฉันทานุมัติ, สุภาพร ชุมพงษ์,
วิวัฒน์ ภาณุอำไพ, เสรี อยู่สถิตย์,
ทิพยา ไกรทอง, ปานหทัย นพชินวงศ์,
วิไลวรรณ ทวิชศรี, ไพรัตน์ ช่วยเต็ม,
ปริญดา หรูนหีม, ดำรงค์ พงศ์มานะวุฒิ,
พิศวาท บัวรา