สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน

สวก.ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.9001-2559(ISO 9001:2015)

สวก.ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.9001-2559(ISO 9001:2015) 5 ขอบข่าย

  • การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร
  • การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
  • การส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
  • การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร
  • การจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
Image