สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน

สวก.ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO

สวก.ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.9001-2559(ISO 9001:2015) 4 ขอบข่าย

  • การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร
  • การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
  • การส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
  • การจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
Image

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO/IEC 27001:2013