การผลิตข้าวสารหอมมะลิระยะเม่าสู่การค้าในเชิงพาณิชย์