สวก. : ARDA สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักของ สวก.

 • รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักของ สวก. ปีงบประมาณ 2565
 • รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักของ สวก. ปีงบประมาณ 2564
 • รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักของ สวก. ปีงบประมาณ 2563
 • รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักของ สวก. ปีงบประมาณ 2562
 • รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักของ สวก. ปีงบประมาณ 2561
 • รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักของ สวก. ปีงบประมาณ 2560
 • รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักของ สวก. ปีงบประมาณ 2559
 • รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักของ สวก. ปีงบประมาณ 2558
 • รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักของ สวก. ปีงบประมาณ 2557
 • รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักของ สวก. ปีงบประมาณ 2556
 • รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักของ สวก. ปีงบประมาณ 2555
 • qqpulsa