1. แนวทางปฏิบัติของผู้ได้รับทุน

 • การจัดทำสัญญา
 • สัญญาร่วมทุนภาคเอกชน
 • ข้อปฏิบัติตามสัญญา
 • การเปิดบัญชีโครงการ
 • ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
 • การเบิกจ่ายเงินในส่วนครุภั
 • การตรวจสอบเอกสารการเงิน
 • การจัดทำรายงานการเงิน
 • การรายงานความก้าวหน้า
 • การแบ่งจ่ายเงินวิจัย
 • การเปลี่ยนแปลงหมวดเงินวิจัย
 • การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในงานวิจัย
 • การส่งงานผ่านระบบ EPMS
 • รายละเอียดครุภัณฑ์
 • การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 • กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
 • การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
 • การจัดสรรผลประโยชน์
 • การขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัย

2. Download

3. FAQ

4. รายชื่อติดต่อ

 • พืชไร่ 080-605-6561
 • พืชสวน 065-679-9327
 • สมุนไพร 064-932-8050
 • สัตว์เศรษฐกิจ 065-679-9326
 • อาหาร 090-963-6826 /084-012-8009
 • ทรัพยากรน้ำ 065-679-9324 /061-909-7744
ติดต่อ สวก.