ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น เพื่อเข้ารับการคัดเลือก (ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส 1 หน่วยตรวจสอบภายใน และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนอาวุโส 1 สำนักนโยบายและแผน)