ประกาศ การขึ้้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก